Giới thiệu

Ghi nhận và tập hợp chi phí

Phần mềm Kế toán doanh nghiệp OMEGA.GL, phần mềm Quản lý tồn kho OMEGA.WM được xây dựng làm nền tảng cho module chuyên sâu phần mềm Tính giá thành sản phẩm OMEGA.PC cũng như các module chuyên sâu khác. Các yếu tố chi phí sản xuất như chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân công, chi phí sản xuất chung đều được ghi nhận tại phần mềm Kế toán doanh nghiệp OMEGA.GL, phần mềm Quản lý tồn kho OMEGA.WM và là nguồn số liệu đầu vào cho phần mềm Tính giá thành sản phẩm OMEGA.PC.

Đối tượng tập hợp chi phí

Tùy theo điều kiện của mỗi doanh nghiệp mà bộ phận kế toán có thể lựa chọn đối tượng tập hợp chi phí thích hợp. Phần mềm Tính giá thành sản phẩm OMEGA.PC cho phép người dùng thiết lập các kỳ sản xuất như một rổ đựng chi phí, và cho phép chỉ định tính chất của nó là tương ứng với phân xưởng, đơn hàng, công đoạn, dây chuyền hay nhóm sản phẩm trong thực tế.

Đặc biệt, phần mềm Tính giá thành sản phẩm OMEGA.PC còn cho phép người dùng thiết lập các đối tượng tập hợp chi phí trung gian dùng trong trường hợp chi phí được phân bổ theo nhiều cấp đối tượng tập hợp chi phí. Đây là một điểm nổi trội của hệ thống Quản trị doanh nghiệp OMEGA.ERP® trong việc xử lý giá thành sản phẩm, làm cho hệ thống phân bổ, tính toán trở nên đa dạng, tuỳ biến theo yêu cầu cầu của người dùng.

Màn hình thiết lập đối tượng THCP:

omega pc man hinh 1

Đối tượng tính giá thành

Doanh nghiệp có thể lựa chọn tính giá thành cho đơn vị thành phẩm. Trong trường hợp tập hợp chi phí theo công đoạn sản xuất, người dùng có thể tính giá thành cho bán thành phẩm.

Phương pháp phân bổ chi phí

Ứng với mỗi kỳ sản xuất, người dùng có thể lựa chọn từ một loạt các phương pháp phân bổ chi phí cho từng loại chi phí. Các phương pháp phân bổ bao gồm định mức, hệ số, trực tiếp, trực tiếp kết hợp định mức, trực tiếp kết hợp hệ số, ....

Bộ hệ số và bộ định mức

Tùy theo cách lựa chọn phương pháp phân bổ chi phí mà người dùng cần thiết lập bộ hệ số hoặc bộ định mức cho mỗi loại sản phẩm. Bộ hệ số đóng vai trò cung cấp hệ số tỷ lệ để chương trình phân bổ loại chi phí chỉ định.

Bộ định mức (Bill Of Material - BOM) là danh sách chi tiết các nguyên vật liệu tạo nên sản phẩm và thường áp dụng cho việc phân bổ nguyên vật liệu trực tiếp. Ngoài ra, người dùng cũng có thể thêm vào bộ định mức chi tiết các khoản chi phí nhân công hoặc nhân công tạo nên sản phẩm khi đó BOM cũng chính là giá thành kế hoạch của sản phẩm.

Màn hình thiết lập bộ hệ số:

omega pc man hinh 2

Phân bổ chi phí sản xuất linh hoạt

Chi phí sản xuất (Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung) rất đa dạng về chủng loại và phức tạp về cách phân bổ. Phần mềm Tính giá thành sản phẩm OMEGA.PC cho phép người dùng chia chi phí sản xuất ra tới 10 loại khác nhau và áp dụng những cách phân bổ riêng cho mỗi loại.

Đánh giá sản phẩm dở dang:

Phần mềm Tính giá thành sản phẩm OMEGA.PC hỗ trợ phương pháp đánh giá giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ sau đây:
Uớc lượng tương đương
Đánh giá theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
Đánh giá theo giá thành kế hoạch
Tính giá thành

Việc tính giá thành được thực hiện tự động với các thao tác đơn giản.
Lập dự toán nguyên vật liệu.
Để hỗ trợ việc lập kế hoạch sản xuất phần mềm Tính giá thành sản phẩm OMEGA.PC hỗ trợ người dùng lập dự toán nguyên vật liệu.

Báo cáo đầy đủ, đa dạng

Phần mềm Tính giá thành sản phẩm OMEGA.PC cho phép lập các báo cáo chi tiết về giá thành theo kỳ sản xuất, theo tháng, quý hoặc năm. Các báo cáo so sánh giá thành thực tế với giá thành kế hoạch, hay báo cáo dự toán nguyên vật liệu giúp cho doanh nghiệp tối ưu hóa sản xuất.

Chức năng

omega pc chuc nang

Khai báo danh mục

 

06

Nhập số liệu đầu vào

 

06

Xử lý tính toán

 

06

Báo cáo giá thành

Khai báo các danh mục bộ định mức

Khai báo danh mục bộ hệ số sản phẩm

Khai báo cáo phương pháp xác định trị giá dở dang

Khai báo các phương pháp phân bổ chi phí phát sinh

Khai báo các đối tượng tập hợp chi phí

Khai báo các quy trình sản xuất

 

Nhập kết quả sản xuất (thành phẩm nhập kho, bán thành phẩm chuyển công đoạn sau, sản phẩm dở dang, thiệt hại trong sản xuất,...)

Tập hợp các chi phí phát sinh (chi phí NVL trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung)

Ghi nhận chi phí dở dang đầu kỳ (nếu có)

 

Phân bổ chi phí cho đối tượng con (có những chi phí tập hợp cho đối tượng chung - còn gọi là cha, sau đó phân bổ cho đối tượng con)

Phân bổ chi phí cho đối tượng tính giá thành 

Tính trị giá dở dang cuối kỳ

Tính giá thành sản phẩm 

Chiết tính giá thành

 

Báo cáo chi phí phát sản xuất phát sinh trong kỳ

Báo cáo giá thành

Báo cáo phân tích giá thành theo từng yếu tố chi phí sản xuất

Báo cáo so sánh giá thành thực tế và định mức

Báo cáo biến động giá thành qua các kỳ

Quy trình

 
Thiết lập ban đầu
 
Thiết lập phương pháp tính giá thành
 
Khai báo ĐT THCB
 
Kế toán
 
Tập hợp chi phí
 
 
Chi tiết tính giá thành
 
Tồn kho
Nhập KQ SX
 
 
 
 
Tính giá thành
Tính giá thành DDCK
 
Phân bố chi phí
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Điểm mạnh

 

Tính mở và linh hoạt cao

omega pc diem manh 1

 

Với phần mềm Tính giá thành sản phẩm OMEGA.PC, người dùng có thể tự định nghĩa các nhóm chi phí, tối đa là 30 nhóm chi phí (10 nhóm cho CP NVL trực tiếp; 10 nhóm cho CP Nhân công trực tiếp; 10 nhóm cho CP sản xuất chung).

Việc này giúp hệ thống phân tích được cơ cấu chi phí của giá thành, biến động và tỷ  lệ cơ cấu chi phí đó. Xuyên suốt quá trình nhập liệu, xử lý và kết xuất báo cáo thì giao diện được định nghĩa được hiển thị, tăng khả năng thân thiện, giúp người dùng dễ dàng tư duy và kiểm soát công việc.

     

Đa dạng về tính toán

omega pc diem manh 2

 

Người dùng tự thiết lập phương pháp phân bổ, phương pháp xác định giá trị dở dang ứng với mỗi nhóm chi phí.

Với phần mềm Tính giá thành sản phẩm OMEGA.PC thì phương pháp tính giá thành là "hỗn hợp", hay nói cách khác là "tính quản trị cao". Có nghĩa là ứng với mỗi nhóm chi phí, có một phương pháp phân bổ riêng, tùy đặc thù doanh nghiệp.

Ứng với mỗi đối tượng tập hợp chi phí có một phương pháp riêng.

     

Phân bổ đa cấp

omega pc diem manh 3

 

Trong một giai đoạn nào đó (chẳng hạn là một tháng) người dùng có thể lập nhiều đối tượng THCP, hệ thống cho phép định nghĩa đối tượng cha, đối tượng con.

Cho phép tập hợp chi phí chung vào đối tượng cha, hệ thống hỗ trợ phân bổ đa cấp, từ chi phí cấp cha được phân bổ vào con, rồi phân bổ về cho đối tượng tính giá thành

     

Tính liên kết chặt chẽ

omega pc diem manh 4

 

Phần mềm Tính giá thành sản phẩm OMEGA.PC kế thừa được những chi phí phát sinh đã được ghi nhận từ các phân hệ khác:

+ Phiếu xuất kho cho sản xuất từ phần mềm Quản lý tồn kho OMEGA.WM

+ Phiếu chi phí từ phấn mềm Kế toán doanh nghiệp OMEGA.GL

+ Các bút toán khấu hao TSCĐ, chi phí CCDC phân bổ ở phần mềm Kế toán tài sản cố định OMEGA.FA.

Và sau khi tính toán giá thành xong, hệ thống tự động cập nhật giá thành nhập kho (ứng với Nợ TK 155/ Có TK 154) vào phần mềm Quản lý tồn kho OMEGA.WM và Sổ cái ở phần mềm Kế toán doanh nghiệp OMEGA.GL.

     

Báo cáo đa dạng

omega pc diem manh 5

 

Báo cáo giá thành rất đa dạng, ngoài những chuẩn tắc về báo cáo chi phí sản xuất, báo cáo giá thành, báo cáo so sánh, phân tích biến động giá thành. 

Hệ thống còn cung cấp những báo cáo tùy chọn, người dùng tự định nghĩa báo cáo quản trị giá thành. 

 

Đánh giá

omega pc money

Với kinh nghiệm là kế toán hơn 10 năm, đã sử dụng rất nhiều phần mềm, nhưng tôi rất thích phần mềm Giá thành sản phẩm của công ty Omega. Phần mềm thiết kế khá thông minh, có bước đột phát vượt bậc của việc phân tích thiết kế. Chắc chắn người phân tích phần mềm Giá thành này hiểu quá rõ cách tính giá thành phân bổ chi phí và cơ cấu chi phí sản xuất. Ở phần mềm này, mình có thể tự định nghĩa tên nhóm chi phí (tính mở rất cao!) và lựa chọn phương pháp phân bổ chi hí cho từng nhóm chi phí, có thể phân bổ nhiều kỳ, nhiều cấp,... Việc chia tách công đoạn, tính giá thành từng công đoạn, sau đó tính giá thành từng bán thành phẩm, rồi tính giá thành thành phẩm cuối cùng như DN chúng tôi, rất phù hợp và giảm được thời gian xử lý.

Văn Như Hải
Công ty CP Long Thiên Nam

omega pc money

Mr.Nhân
  
0918 303 409
Kinh Doanh