Giới thiệu

Phần mềm Quản lý nhân sự OMEGA.HR như tên gọi của nó, là một module chuyên sâu về Quản lý nhân sự, từ việc quản lý hồ sơ nhân sự, đến quá trình học tập công tác, khen thưởng, kỷ luật của nhân viên... Module này có thể sử dụng ở phòng hành chính, phòng tổ chức, phòng kế toán hay các phân xưởng sản xuất.

Hồ sơ nhân sự

Hồ sơ nhân sự được quản lý chi tiết trong phần mềm Quản lý nhân sự OMEGA.HR. Hồ sơ nhân viên được quản lý qua các khâu tuyển dụng - làm việc – nghỉ việc tương ứng với các danh mục: Hồ sơ tuyển dụng, Hồ sơ nhân viên đang làm và Hồ sơ nhân viên đã nghỉ.

Mỗi hồ sơ nhân viên bao gồm các thông tin đầy đủ và rất linh hoạt và được phân chia theo từng loại thông tin như: thông tin cá nhân, thông tin nghề nghiệp, thông tin học tập, thông tin xã hội, thông tin gia đình và các thông tin khác do người dùng tự định nghĩa.

Màn hình cập nhật hồ sơ nhân sự:

omega hr man hinh 1

Nghiệp vụ nhân sự

Hệ thống cung cấp nhiều nghiệp vụ như lập hợp đồng lao động, tai nạn lao động khen thưởng, kỷ luật, tăng giảm lương, chuyển vị trí làm việc hay xét nghỉ việc.

Theo dõi quá trình học tập, tình trạng sức khỏe, quá trình tuyển dụng, các chính sách ưu đãi của công ty.

Chỉ tiêu quản lý

Đây là điểm mới trong hệ thống Quản lý nhân sự OMEGA.HR cho phép người dùng tự định nghĩa những tiêu thức quản lý nhân viên định tính hoặc định lượng. Ví dụ chương trình có thể thống kê và quản lý được tình hình sử dụng các tài sản được giao cho nhân viên quản lý về mặt số lượng và chủng loại. 

Chức năng

omega hr chuc nang 1   Nghiệp vụ khác  

 

omega hr chuc nang 1  Nghiệp vụ quản lý nhân sự

 

omega hr chuc nang 1    Báo cáo

Đánh giá nhân viên hàng kỳ

Quản lý quyết định (thôi việc, điều chuyển,...)

Quản lý cảnh báo (cảnh báo đến hạn hợp đồng, cảnh báo nộp thiếu hồ sơ tuyển dụng)

 

Quản lý quá trình công tác

Quản lý quá trình học tập

Quản lý hợp đồng lao động

Quản lý khen thưởng, kỷ luật

 

Báo cáo thống kê nhân sự

Báo cáo quản lý nhân sự

Báo cáo quản lý bảo hiểm

Báo cáo phân tích khác

 

       

 omega hr chuc nang 1    Thiết lập hệ thống

 

omega hr chuc nang 1 Nghiệp vụ quản lý bảo hiểm

  omega hr chuc nang 1     Cập nhật danh mục

Thiết lập mã tăng tự động: Nhân viên, hợp đồng

Định nghĩa các chỉ tiêu quản lý nhân viên.

Nhập số liệu quá khứ (tình hình ký hợp đồng, tình hình tham gia BHXH).

 

Lập hồ sơ bảo hiểm xã hội

Tính toán các khoản BHXH, BHYT, BHTN phải nộp

Chấm công chế độ

Tính toán các khoản chế độ được hưởng (Thai sản, ốm đau, nghỉ dưỡng,..)

 

Danh mục thông tin tổ chức:

Phòng ban, tổ nhóm, chức vụ, chức danh

Danh mục thông tin xã hội: Dân tộc, tôn giáo, bệnh viện,..

Danh mục thông tin học vấn: Trường học, ngành học, ngoại ngữ, cấp độ ngoại ngữ,....

Danh mục khác: Loại hợp đồng, loại chấm công chế độ, hồ sơ tuyển dụng,...

Quy trình

 
Hồ sơ tuyển dụng
 
Tiếp nhận
 
 
 
Hồ sơ nhân sự
 
Thống kê nhân viên
 
Quản lý học tập, công tác Khen thưởng
 
Quản lý phép năm
 
Đánh giá nhân viên
 
Quản lý TS nhân viên
 
 
Quản lý HĐLĐ
Q.lý tiền lương PR
 
 
 
Bảo hiểm BHXH,YT
 
Nghỉ việc
 
Hồ sơ nghỉ việc
 

Điểm mạnh

omega hr diem manh 1

Quảng lí thông tin

Quản lý đầy đủ chi tiết thông tin của nhân viên, từ thông tin cá nhân, xã hội, gia đình, đoàn thể, hiệp hội,... cho đến chi tiết các thông tin tham gia bảo hiểm, thông tin đặc thù về các thiết bị và dụng cụ kèm theo.

Đầy đủ nghiệp vụ

Cung cấp đầy đủ các nghiệp vụ về quản lý nhân sự, từ theo dõi hợp đồng, bảo hiểm,  học tập, công tác, khen thưởng,....

Báo cáo chuẩn

Cung cấp đầy đủ các biểu mẫu về BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ theo chuẩn của các cơ quan chức năng, được thiết kế mở và thường xuyên cập nhật biểu mẫu.

Phân tích, thống kê đa chiều

Cung cấp những báo biểu phân tích về biến động nhân sự, năng lực nhân viên, tình hình học tập, tham gia bảo hiểm của nhân viên,...

Cung cấp các báo biểu thông kê về các thuộc tính của nhân viên

Mr.Nhân
  
0918 303 409
Kinh Doanh