Giới thiệu

Phần mềm Quản trị hệ thống OMEGA.SM là module mang tính hệ thống dùng để quản lý các module khác. Ngoài ra, phần mềm Quản trị hệ thống OMEGA.SM còn cung cấp chức năng mang tính quản trị hệ thống như: Sao lưu dữ liệu, phục hồi đữ liệu, phân quyền, cấp bản quyền, định nghĩa các giao diện của hệ thống,… Màn hình phân quyền chức năng thực hiện các nghiệp vụ.
Người dùng có thể thực hiện việc phân quyền chức năng và phân quyền dữ liệu. Phân quyền chức năng là việc định nghĩa cho user được quyền thao tác thêm mới, sửa, in,... tại đó được hay không. Phân quyền dữ liệu là việc quy định user đó có được tác nghiệp lên dữ liệu đó hay không. Quyền của một user phải thỏa mãn cả hai điều kiện là quyền chức năng và quyền dữ liệu.

omega sm man hinh1

Chức năng

omega sm chuc nang 1 Quản trị cơ sở dữ liệu   omega sm chuc nang 1 Thiết lập kết nối

Thiết lập sao lưu định kỳ

Phục hồi dữ liệu

Xử lý dữ liệu rác, làm sạch cơ sở dữ liệu

 

Thiết lập các quyền kết nối mạng LAN

Thiết lập các cổng kết nối Internet

omega sm chuc nang 1 Thiết lập hệ thống   omega sm chuc nang 1 Phân quyền

Thiết lập định dạng báo cáo (dấu phân cách hàng ngàn, dấu phân cách phần thập phân, định dạng ngày, cỡ chữ...)

Thiết lập màu sắc các hộp chọn, lưới ở màn hình.

 

Khai báo nhóm người dùng

Phân quyền chức năng từng màn hình, từng phân hệ, từng nhóm người dùng.

Phân quyền dữ liệu cho loại chứng từ, tài khoản, kho hàng, kỳ kế toán, mặt hàng, đối tượng,...

Quy trình

Nội dung đang được cập nhật...

Điểm mạnh

Phần mềm Quản trị hệ thống OMEGA.SM có hai (02) chức năng chính sau: 

omega sm diem manh 1

Đơn giản:

Các chức năng được thiết kế đơn giản, thân thiện với người quản trị hệ thống (IT).

Bảo mật:

Các tính năng được thiết kế phục vụ tính bảo mật cao.

Mr.Nhân
  
0918 303 409
Kinh Doanh